Tin cậy

LEGO® Life

mr-robot-games
55.02MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 2.4.1 4 tháng trước

Mô tả của LEGO® Life

Join the fastest growing community of LEGO fans. Conquer cool challenges, get digital building instructions, watch fun videos, see creations from other LEGO fans, and even share your own creations. It’s all in a day of LEGO Life! A safe community built specially for boys and girls, LEGO® Life is 100% free to download and 100% fun to use.

Be inspired!
- LEGO Life is full of fun, inspiring, awesome and cool stuff. And it’s all yours.
- Check out images of what others are building – then try them out with your own LEGO bricks!
- Share images of your genius creations.
- Get the latest LEGO news about LEGO MINECRAFT™, LEGO City, LEGO Friends and more.

Your LEGO Collection in one place!
- Scan the QR code on a LEGO instruction booklet or search for your product on the app to add your product to your digital LEGO collection.
- Build LEGO sets using Instructions PLUS*, digital building instructions that let you rotate, zoom and see your model in special ghost mode giving you an intuitive LEGO building experience.

Watch LEGO videos!
- Chill out with mini movies and webisodes from LEGO Elves, LEGO Friends, LEGO City, LEGO Marvel Super Heroes and LEGO DC Comics™ Super Heroes.
- Go behind the scenes with videos featuring LEGO sets and LEGO characters like Kai from LEGO NINJAGO.

Chat safely with the LEGO® Life Emoticon Keyboard!
- Use the LEGO Keyboard to speak a whole new fun visual language
- Communicate safely and positively with LEGO fans round the world!

Upgrade for free!
- Get a LEGO Account and sign in to become a SUPER USER on LEGO Life. You will be:
- Share your amazing LEGO builds
- Comment on all the cool stuff you see
- Save your Avatar
- Save the groups you joined
- Save your Friends list

Important information
- The LEGO Life app is free to download.
- It’s suitable from 5 years and up, but kids and tweens aged between 8-12 are likely to enjoy it the most.
- There’s no third-party advertising. LEGO marketing content and information is served, for instance LEGO news about LEGO sets and other LEGO games, in hope of inspiring children’s creative play.
- This app contains the option to enable / disable Push Notifications. Push Notifications are used to alert our users when 1) their creations have been approved by our moderators and 2) when they have received likes and comments on their creations.

The LEGO Group is dedicated to making LEGO Life safe:
- To fully enjoy the app, kids need a parent or guardian’s permission to create a LEGO Account.
- Kids use a LEGO created Nick name when commenting or liking content.
- All user comments are moderated.
- Direct chatting is not allowed
- Images revealing personally identifiable information are rejected.

As part of the LEGO Account sign-up, we will collect the following information:
- The country in which you live
- Your email address
- Date of birth

We’ll utilize your personal information to manage your account and review anonymised data to provide a safe, contextualized and excellent LEGO Life experience. You can learn more here
http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy and here http://aboutus.lego.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for-apps

When you upload a picture or a comment to LEGO Life, it becomes part of our app. That means it becomes the property of the LEGO Group. It also means that we own the rights to your picture, the way you have presented your model, your suggestions, comments or questions (your “Material”). The LEGO Group has the right to use your Material for any purpose whatsoever, without compensation.

Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app.

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

*Instructions PLUS is available for selected products only.
Tham gia cộng đồng người hâm mộ LEGO phát triển nhanh nhất. Chinh phục các thử thách thú vị, nhận hướng dẫn xây dựng kỹ thuật số, xem video vui nhộn, xem sáng tạo từ những người hâm mộ LEGO khác và thậm chí chia sẻ sáng tạo của riêng bạn. Nó có tất cả trong một ngày của LEGO Life! Một cộng đồng an toàn được xây dựng đặc biệt dành cho nam và nữ, LEGO® Life miễn phí 100% để tải xuống và 100% thú vị khi sử dụng.

Được truyên cảm Hưng!
- LEGO Life đầy những điều thú vị, truyền cảm hứng, tuyệt vời và tuyệt vời. Và tất cả các bạn.
- Kiểm tra hình ảnh về những gì người khác đang xây dựng - sau đó thử chúng với các viên gạch LEGO của riêng bạn!
- Chia sẻ hình ảnh của những sáng tạo thiên tài của bạn.
- Nhận tin tức mới nhất về LEGO về LEGO MINECRAFT ™, LEGO City, LEGO Friends và hơn thế nữa.

Bộ sưu tập LEGO của bạn ở một nơi!
- Quét mã QR trên tập sách hướng dẫn LEGO hoặc tìm kiếm sản phẩm của bạn trên ứng dụng để thêm sản phẩm vào bộ sưu tập LEGO kỹ thuật số của bạn.
- Xây dựng các bộ LEGO bằng Hướng dẫn PLUS *, hướng dẫn xây dựng kỹ thuật số cho phép bạn xoay, thu phóng và xem mô hình của bạn ở chế độ ma đặc biệt mang lại cho bạn trải nghiệm xây dựng LEGO trực quan.

Xem video LEGO!
- Thư giãn với các bộ phim và webisodes nhỏ từ Yêu tinh LEGO, LEGO Friends, LEGO City, LEGO Marvel Super Heroes và LEGO DC Comics ™ Super Heroes.
- Đi đằng sau hậu trường với các video có bộ LEGO và các nhân vật LEGO như Kai từ LEGO NINJAGO.

Trò chuyện an toàn với Bàn phím Biểu tượng cảm xúc Cuộc sống LEGO®!
- Sử dụng Bàn phím LEGO để nói một ngôn ngữ hình ảnh vui nhộn hoàn toàn mới
- Giao tiếp an toàn và tích cực với người hâm mộ LEGO trên toàn thế giới!

Nâng cấp miễn phí!
- Nhận Tài khoản LEGO và đăng nhập để trở thành NGƯỜI DÙNG SIÊU NHÂN trên Cuộc sống LEGO. Bạn sẽ là:
- Chia sẻ các bản dựng LEGO tuyệt vời của bạn
- Nhận xét về tất cả những thứ hay ho mà bạn thấy
- Lưu hình đại diện của bạn
- Lưu các nhóm bạn đã tham gia
- Lưu danh sách bạn bè của bạn

Thông tin quan trọng
- Ứng dụng LEGO Life được tải xuống miễn phí.
- Nó thích hợp từ 5 tuổi trở lên, nhưng trẻ em và thanh thiếu niên từ 8-12 tuổi có khả năng thích nó nhất.
- Không có quảng cáo của bên thứ ba. Nội dung và thông tin tiếp thị LEGO được cung cấp, ví dụ như tin tức LEGO về các bộ LEGO và các trò chơi LEGO khác, với hy vọng truyền cảm hứng cho trẻ em chơi sáng tạo.
- Ứng dụng này chứa tùy chọn bật / tắt Thông báo đẩy. Thông báo đẩy được sử dụng để cảnh báo người dùng của chúng tôi khi 1) sáng tạo của họ đã được người kiểm duyệt của chúng tôi chấp thuận và 2) khi họ nhận được lượt thích và nhận xét về sáng tạo của họ.

Nhóm LEGO được dành riêng để làm cho LEGO Life an toàn:
- Để thưởng thức hoàn toàn ứng dụng, trẻ em cần có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ để tạo Tài khoản LEGO.
- Trẻ em sử dụng tên Nick do LEGO tạo khi bình luận hoặc thích nội dung.
- Tất cả các ý kiến ​​người dùng được kiểm duyệt.
- Không được phép trò chuyện trực tiếp
- Hình ảnh tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân bị từ chối.

Là một phần của đăng ký Tài khoản LEGO, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau:
- Quốc gia mà bạn đang sống
- Địa chỉ email của bạn
- Ngày sinh

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để quản lý tài khoản của bạn và xem xét dữ liệu ẩn danh để cung cấp trải nghiệm LEGO Life an toàn, theo ngữ cảnh và tuyệt vời. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây
http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy và tại đây http://aboutus.lego.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for-apps

Khi bạn tải lên một hình ảnh hoặc một bình luận lên LEGO Life, nó sẽ trở thành một phần của ứng dụng của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là nó trở thành tài sản của LEGO Group. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi sở hữu các quyền đối với hình ảnh của bạn, cách bạn trình bày mô hình, đề xuất, nhận xét hoặc câu hỏi của bạn (Tài liệu của bạn). Nhóm LEGO có quyền sử dụng Tài liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào, mà không phải bồi thường.

Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cho các ứng dụng của chúng tôi được chấp nhận nếu bạn tải xuống ứng dụng này.

LEGO, logo LEGO, cấu hình Brick và Knob và nhân vật chính là các thương hiệu của LEGO Group. © 2018 Nhóm LEGO.

* Hướng dẫn PLUS chỉ có sẵn cho các sản phẩm được chọn.

Join the fastest growing community of LEGO fans. Conquer cool challenges, get digital building instructions, watch fun videos, see creations from other LEGO fans, and even share your own creations. It’s all in a day of LEGO Life! A safe community built specially for boys and girls, LEGO® Life is 100% free to download and 100% fun to use.

Be inspired!
- LEGO Life is full of fun, inspiring, awesome and cool stuff. And it’s all yours.
- Check out images of what others are building – then try them out with your own LEGO bricks!
- Share images of your genius creations.
- Get the latest LEGO news about LEGO MINECRAFT™, LEGO City, LEGO Friends and more.

Your LEGO Collection in one place!
- Scan the QR code on a LEGO instruction booklet or search for your product on the app to add your product to your digital LEGO collection.
- Build LEGO sets using Instructions PLUS*, digital building instructions that let you rotate, zoom and see your model in special ghost mode giving you an intuitive LEGO building experience.

Watch LEGO videos!
- Chill out with mini movies and webisodes from LEGO Elves, LEGO Friends, LEGO City, LEGO Marvel Super Heroes and LEGO DC Comics™ Super Heroes.
- Go behind the scenes with videos featuring LEGO sets and LEGO characters like Kai from LEGO NINJAGO.

Chat safely with the LEGO® Life Emoticon Keyboard!
- Use the LEGO Keyboard to speak a whole new fun visual language
- Communicate safely and positively with LEGO fans round the world!

Upgrade for free!
- Get a LEGO Account and sign in to become a SUPER USER on LEGO Life. You will be:
- Share your amazing LEGO builds
- Comment on all the cool stuff you see
- Save your Avatar
- Save the groups you joined
- Save your Friends list

Important information
- The LEGO Life app is free to download.
- It’s suitable from 5 years and up, but kids and tweens aged between 8-12 are likely to enjoy it the most.
- There’s no third-party advertising. LEGO marketing content and information is served, for instance LEGO news about LEGO sets and other LEGO games, in hope of inspiring children’s creative play.
- This app contains the option to enable / disable Push Notifications. Push Notifications are used to alert our users when 1) their creations have been approved by our moderators and 2) when they have received likes and comments on their creations.

The LEGO Group is dedicated to making LEGO Life safe:
- To fully enjoy the app, kids need a parent or guardian’s permission to create a LEGO Account.
- Kids use a LEGO created Nick name when commenting or liking content.
- All user comments are moderated.
- Direct chatting is not allowed
- Images revealing personally identifiable information are rejected.

As part of the LEGO Account sign-up, we will collect the following information:
- The country in which you live
- Your email address
- Date of birth

We’ll utilize your personal information to manage your account and review anonymised data to provide a safe, contextualized and excellent LEGO Life experience. You can learn more here
http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy and here http://aboutus.lego.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for-apps

When you upload a picture or a comment to LEGO Life, it becomes part of our app. That means it becomes the property of the LEGO Group. It also means that we own the rights to your picture, the way you have presented your model, your suggestions, comments or questions (your “Material”). The LEGO Group has the right to use your Material for any purpose whatsoever, without compensation.

Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app.

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

*Instructions PLUS is available for selected products only.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho LEGO® Life

4.63
41
5
34
4
1
3
5
2
0
1
1

Đánh giá LEGO® Life

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên LEGO® Life, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng mr robot games
Cửa hàng mr-robot-games 6.92k 12.7M

Thông tin APK về LEGO® Life

Phiên bản APK 2.4.1
Khả năng tương thích Android 4.2.x+ (Jelly Bean)


Tải về LEGO® Life APK
Tải về